guru AgyA

Here's one of Pandit Jasraj's renderings that I liked: guru AgyA.
Raga: Sindh Bhairavi

guru AgyA mein nisa dina rahiye
guru AgyA mein nisa dina rahiye
jo guru cAhe jo guru cAhe so hi so hi kariye
guru AgyA mein nisa dina rahiye...

guru ki mahimA aparamapAra
akshara om mein karata vihAra
guru caranana vraja mastaka dhariye
bhavasAgara hasa-hasake tariye
guru AgyA mein nisa dina rahiye...
Post a Comment