ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚ‌ರ ಸ್ತೊತ್ರಮ್

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚ‌ರ ಸ್ತೊತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ‌

ದಶರಥ ಱಷಿ
ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚ‌ರ ದೆವತಾ
ತ್ರಿಷ್ಟುಪ ಛನ್ದ:
ಶನೈಶ್ಚ‌ರಪ್ರಿತ್ಯರ್ಥೆ ಜಪೆ ವಿನಿಯೊಗ:

ದಶರಥ ಉವಾಚ‌
ಕೊಣೋನ್ತಕೊ ರೌದ್ರ ಯಮೋಥ ಬಭ್ರು: ಕ್ಱಷ್ಣ: ಶನಿ: ಪಿಙಲಮನ್ದಸೌರಿ:
ನಿತ್ಯಮ್ ಸ್ಮ್ಱತೊ ಹರತೆ ಚ ಪೀಡಾಮ್ ತಸ್ಮೈ ನಮ: ಶ್ರೀ ರವಿನನ್ದನಾಯ ... 1

ಸುರಾಸುರಾ: ಕಿಮ್ಪುರುಷೊರಗೆನ್ದ್ರಾ ಗನ್ಧರ್ವವಿದ್ಯಾಧರಪನ್ನಗಾಶ್ಚ‌
ಪೀಡ್ಯ‌ನ್ತಿ ಸರ್ವೆ ವಿಷಮಸ್ಥಿತೆನ ತಸ್ಮೈ ನಮ: ಶ್ರೀ ರವಿನನ್ದನಾಯ ... 2

ನರಾ ನರೆನ್ದ್ರಾ: ಪಷವೊ ಮ್ಱಗೆನ್ದ್ರಾ ವನ್ಯಾಶ್ಚ‌ ಯೆ ಕೀಟಪತಙಭ್ಱಙಾ
ಪೀಡ್ಯ‌ನ್ತಿ ಸರ್ವೆ ವಿಷಮಸ್ಥಿತೆನ ತಸ್ಮೈ ನಮ: ಶ್ರೀ ರವಿನನ್ದನಾಯ ... 3

ದೆಶಾಶ್ಚ‌ ದುರ್ಗಾಣಿ ವನಾನಿ ಯತ್ರ ಸೆನಾನಿವೆಶಾ: ಪುರಪತ್ತನಾನಿ
ಪೀಡ್ಯ‌ನ್ತಿ ಸರ್ವೆ ವಿಷಮಸ್ಥಿತೆನ ತಸ್ಮೈ ನಮ: ಶ್ರೀ ರವಿನನ್ದನಾಯ ... 4

ತಿಲೈರ್ಯವೈರ್ಮಷಗುಡಾನ್ನದಾನೈರ್ಲೊಹೆನ ನೀಲಾಮ್ಬರದಾನತೊ ವಾ
ಪೀಣಾತಿಮನ್ತ್ರೈರ್ನಿಜವಾಸರೆ ಚ ತಸ್ಮೈ ನಮ: ಶ್ರೀ ರವಿನನ್ದನಾಯ ... 5

ಪ್ರಯಾಗಕೂಲೆ ಯಮುನಾ ತಟೆ ಚ ಸರಸ್ವತೀಪುಣ್ಯಜಲೆ ಗುಹಾಯಾಮ್
ಯೊ ಯೊಗಿನಾಮ್ ಧ್ಯಾನಗತೋಪಿ ಸುಕ್ಷ್ಮಸ್ತಸ್ಮೈ ನಮ: ಶ್ರೀ ರವಿನನ್ದನಾಯ ... 6

ಅನ್ಯಪ್ರದೆಶಾತ್ಸ್ವಗ್ಱಹಮ್ ಪ್ರವಿಷ್ಟಸ್ತದೀಯವಾರೆ ಸ ನರ: ಸುಖೀ ಸ್ಯಾತ್
ಗ್ಱಹಾಗ್ತೊ ಯೊ ನ ಪುನ: ಪ್ರಯಾತಿ ತಸ್ಮೈ ನಮ: ಶ್ರೀ ರವಿನನ್ದನಾಯ ... 7

ಸ್ರಷ್ಟಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂರ್ಭುವನತ್ರಯಸ್ಯ ತ್ರಾತಾ ಹರೀಶೊ ಹರತೆ ಪಿನಾಕಿ
ಎಕಸ್ತ್ರಿಧಾ ಱಗ್ಯಜು:ಸಾಮಮೂರ್ತಿಸ್ತಸ್ಮೈ ನಮ: ಶ್ರೀ ರವಿನನ್ದನಾಯ ... 8

ಶನ್ಯಷ್ಟಕಮ್ ಯ: ಪಠತೆ ಪ್ರಭಾತೆ ನಿತ್ಯಮ್ ಸುಪುತ್ರೈ: ಪಶುಬಾನ್ಧವೈಶ್ಚ‌
ಪಠೆತು ಸೌಖ್ಯಮ್ ಭುವಿ ಭೊಗಯುಕ್ತ: ಪ್ರಾಪ್ನೊತಿ ನಿರ್ವಾಣ ಪದಮ್ ಸ: ... 9

ಕೊಣಸ್ಥ: ಪಿಙಲೊ ಬಭ್ರು: ಕ್ಱಷ್ಣೊ ರೌದ್ರೋನ್ತಕೊ ಯಮ:
ಸೌರಿ ಶನೈಶ್ಚ‌ರೊ ಮನ್ದ: ಪಿಪ್ಪಲಾದೆನ ಸಮ್ಸ್ತುತ: ... 10

ಎತಾನಿ ದಶ ನಾಮಾನಿ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯ: ಪಠೆತ್
ಶನೈಶ್ಚ‌ರಕ್ಱತಾ ಪೀಡಾ ನ ಕದಾಸ್ಚಿದ್ಭವಿಷ್ಯತಿ


ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚ‌ರ ಸ್ತೊತ್ರಮ್ ಸಮ್ಪುರ್ಣಮ್
Post a Comment